Cookie: Naše stránka využívá soubory cookie. Přečtěte si další informace o našich zásadách práce se soubory cookie. Rozumím

Odborní garanti

MUDr. Miroslava Skovajsová Ph.D.

Založila v roce 1994 Mamma centrum v Praze, v současné době největší screeningově-diagnostické pracoviště v České republice.

V roce 1982 ukončila studium na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Specializovala se v oboru radiologie a od roku 1988 se věnuje mamodiagnostice (diagnostice prsní žlázy). Na toto téma publikovala desítky článků. Je jedním ze zakladatelů programu screeningu nádorů prsu v ČR. V roce 2003 napsala učebnici Mamodiagnostika-intergrovaný přístup. Je zakladatelkou a propagátorkou jednodenní diagnostiky prsu, od roku 1996 předává své zkušenosti lékařům ve výukových kurzech, které pro katedru IPVZ pořádá na svém pracovišti. Je externím učitelem 3.lékařské fakulty UK. Pořádá každoročně odborné setkání všech radiologů-mamodiagnostiků : „Omyly v mamární diagnostice“, které se stalo vyhledávaným diskusním a výukovým forem.

MUDr. Skovajsová přednáší po celé republice pro odborníky, ale i pro laickou veřejnost.

„Mamodiagnostika je mým povoláním, ale také koníčkem. Celý můj profesní život se snažím, aby kvalita diagnostiky prsu byla ve všech koutech České republiky co nejvyšší, aby všechny ženy měly k této kvalitě stejný přístup. Všechny mé aktivity, které zabírají většinu mého osobního volna, směřuji k tomu, aby si české ženy uvědomily, že nádory prsu jsou sice nejčastějším zhoubným onemocněním žen, ale že je ve většině lze nalézt ve velmi časném a tudíž i dobře léčitelném stadiu. Jsem šťastná, že většina žen, kterým byl v posledních letech díky screeningu objeven nádor prsní žlázy v malém stadiu, nejen, že nepřišla o prs, ale jejich šance na úplné uzdravení je vysoká. Moje mise bude splněna, až všichni zdravotníci, ale hlavně samotné ženy přijmou myšlenku, že: Nejlepším lékem na rakovinu prsu je její včasný záchyt.“

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v roce 1983, od téhož roku působí ve Všeobecné fakultní nemocnici a na 1. lékařské fakultě UK v Praze, nejprve jako odborný asistent, později jako docent. V roce 2007 byl prezidentem republiky na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze jmenován profesorem v oboru radiologie. Od roku 1998 je přednostou Radiodiagnostické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze a zároveň vedoucím dvou akreditovaných screeningových mamárních center: Centra diagnostiky chorob prsu V. Polaka v Praze a Mamocentra Beroun.

Profesor Daneš je předním odborníkem v problematice diagnostiky a screeningu nádorových onemocnění, především ženského prsu. Spolu s dalšími spolupracovníky stojí v čele Programu pro screening nádorů prsu v České republice. Absolvoval stáže a pobyty v USA, Německu a Rakousku, publikoval více než 100 odborných článků. Je autorem nebo spoluautorem pěti odborných knih, pravidelně přednáší u nás i v zahraničí (celkem přes 130 přednášek). V letech 2003 až 2006 působil jako člen výboru European Society of Breast Imaging (EUSOBI), je dlouholetým členem výboru Radiologické společnosti ČLS JEP a její Komise odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD). V současné době je místopředsedou Asociace mamodiagnostiků ČR a Komise pro screening nádorů prsu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Rozhovor s MUDr. Miroslavou Skovajsovou, Ph.D.

Mottem letošního Avon Pochodu je: Před rakovinou prsu se neschováš. Jsou české pacientky zvyklé chodit na preventivní prohlídky nebo se před případnou hrozbou onemocnění stále schovávají?

Již 57% českých žen ve věku od 45 let dochází pravidelně na preventivní mamografii. Účast žen v mamografickém screeningu se každoročně navyšuje, což nám, zdravotníkům, kteří každodenně ve své praxi vidíme, jak důležité je najít nemoc v zárodku, způsobuje upřímnou radost. Jelikož jsou pravidelně sbírána a vyhodnocována data víme, že se od omsdesátých let, kdy nebyly žádné možnosti kvalitní prevence, zlepšilo o 30% přežití českých žen nemocných rakovinou prsu. Ženy, kterým byl nalezen malý nádor (časné stádium) při preventivní mamografii, mají dokonce téměř 100% šanci, že se ze svého onemocnění zcela uzdraví. Naopak ženy, které pravidelnou prevenci stále podceňují, přicházejí v případě onemocnění v pozdnějším stádiu, které se stejně jako pokročilý požár hůře likviduje. Všechny ženy by měly vědět, že nádory prsu jsou nejčastějším zhoubným onemocněním žen, že nikdo na světě neumí poradit, jak jim předcházet, ale existuje možnost, jak je včas objevit. A tou je právě preventivní mamografie a další navazující postupy.

V České republice je rakovina prsu poměrně diskutovaným tématem. Vy můžete srovnávat zkušenosti od nás i ze zahraničí. Dělá ČR v rámci osvěty a prevence dostatek aktivit nebo stále ještě za zbytkem světa pokulháváme?

Dá se říci, že na přelomu tisíciletí jsme stáli na jakémsi pomyslném začátku mediálních preventivních aktivit. V roce 2001 se šel první AVON Pochod proti rakovině prsu, ve stejném roce založili radiologové Komisi odborníků pro mamární diagnostiku a Asociaci mamodiagnostiků. V roce 2001 také proběhl první ročník konference „Omyly v mamární diagnostice“, ve které se učí, jak nedělat omyly v diagnostice prsní žlázy, ve Screeningové komisi Ministerstva zdravotnictví se usilovně projednával celonárodní screeningový program, aby byl v roce 2002 schválen. V roce 2001 byla založena Aliance žen s rakovinou prsu a do ní sjednoceny všechny dosud pracující místní dobrovolná sdružení, o něco dříve začal fungovat pacientský servis s názvem Mamma help. Všechny tyto aktivity běží dodnes a jsou zdrojem mediálních výstupů, jejich dopady se sčítají. Pozoruhodné je, že převážná většina těchto akcí a aktivit je dobrovolná, založená na práci lidí, kteří vědí, že je pro blaho celku nezbytná. Český stát se na těchto aktivitách nepodílí nijak, jedinou aktivitou je zmíněná Komise na MZd, jejíž náplň však opět určují odborníci, kteří sem docházejí bez nároku na odměnu, čas strávený v Komisi MZd si musí ve svých ambulancích odpracovat jindy. Žádná česká vláda se dosud prevencí nezabývala, a v tom se velmi odlišujeme od ostatních kulturních států Evropy. Dokonce tolik důležitý sběr dat ze screeningu nádorů prsu, který se dá nazvat národním stříbrem, je financován z prodeje symbolů boje proti rakovině prsu, který organizuje AVON. Není jisté, zda se z tohoto faktu máme radovat nebo nad ním zaplakat.

Zvýšil či snížil se za poslední roky výskyt karcinomu prsu? Hraje v tom nějakou roli osvěta a prevence?

Počty nádorů prsů v ČR každoročně rostou, což je ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy stejné. Nastal však pozoruhodný nárůst včasných stádií nemoci. Je to jednak známkou toho, že stále více žen na preventivní mamografii dochází, ale také dokladem toho, že akreditovaná screeningová pracoviště fungují velmi dobře, jejich diagnostické kvality se zlepšují. Samozřejmě, že v pozadí optimistického nárůstu dobře léčitelných stádií stojí osvěta a její mediální šíření. Co by nám všem bylo platné, kdybychom měli připravená akreditovaná pracoviště, do kterých by nikdo nechodil? Neustálé vysvětlování skrze média, vzdělávání laické a odborné veřejnosti vytváří potřebnou hladinu všeobecného uvědomění naléhavosti problému a potřebnosti prevence. Také každá včas diagnostikovaná a tedy zachráněná žena se stává světýlkem, které předává dále dobrou zprávu o vítězném boji s rakovinou. Tyto jednotlivé příběhy předávané ústně i mediálně jsou jednou z největších opor postupně narůstajícího „preventivního“ myšlení českého obyvatelstva.

Jakou roli hraje v případě onemocnění stres?

Stres nesvědčí nikomu ani ničemu. Stres nás zbavuje schopnosti rozeznat, co je v životě důležité. Člověk, který se nechá vláčet a uvláčet okolnostmi, vším, co mu diktuje současný stav společnosti, všeobecného myšlení nebo také reklama, který přestane používat svůj selský rozum a ztratí tak pud sebezáchovy, je vznikem nádorového onemocnění ohrožen zejména. Vznik zhoubného bujení je stávka organizmu, stávka těla, které už dál nemůže. Lidé žijící v současné společnosti se musí naučit být svobodní, nepodléhat veškerým tlaků, které jsou na ně vyvíjeny. I v tom je veliká část prevence.

Co byste vzkázala ženám, které mají strach jít na mamografické vyšetření?

Strach je špatný rádce. Každé jeho vítězství nad zdravým rozumem je velkou prohrou pro jedince. V tomto případě pro ženu, která ze strachu aby se „náhodou na něco nepřišlo“, propásne svou šanci. Panický strach z preventivního vyšetření může vyústit v nález nemoci v pokročilém stádiu, kdy se bohužel, mnohem častěji naplní obava, že na rakovinu se umírá. Na pokročilou rakovinu se totiž opravdu umírá. Z počínající nemoci je možné se úplně uzdravit, nebo alespoň vyléčit na mnoho let a tyto roky prožít šťastně. Nejlepší rada zní: Odložte znehybňující strach, vyměňte ho za motivující obavu a vydejte se na preventivní vyšetření. Skvělou odměnou je dobrý pocit, že mám něco pevně ve svých rukou.

Aliance žen s rakovinou prsu

Aliance žen s rakovinou prsu je neziskovým partnerem AVON Pochodu, který zajišťuje chod projektů, které jsou financovány z konta AVON proti rakovině prsu.

Tato obecně prospěšná společnost byla založena devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako zastřešující organizace. Ředitelkou Aliance je Eva Knappová.

Cíle Aliance

  • vytvořit informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace
  • poskytovat metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných
  • koordinovat projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu
  • sjednotit snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu
  • zastupovat české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách

MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.

Dr. Ondřej Měšťák působí jako zástupce přednosty na klinice plastické chirurgie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v nemocnici Na Bulovce na soukromých klinikách plastické chirurgie v Praze a Londýně. V rámci oboru plastické chirurgie se zaměřuje na kompletní spektrum operací prsů včetně rekonstrukcí prsů implantáty a vlastní tkání. Za svojí klinickou a výzkumnou práci získal řadu ocenění, včetně ceny americké společnosti plastické chirurgie. Pravidelně navštěvuje zahraniční pracoviště, přednáší na tuzemských a zahraničních konferencích a je autorem více než 40 publikací v recenzovaných časopisech.

Dr. Ondřej Měšťák je spoluzakladatelem mezinárodní inciativy NewMamma, která provozuje portál NewMamma.eu. Tento portál je věnován ženám, které očekávají nebo už podstoupily operaci prsu kvůli rakovině a přemýšlí o jejich rekonstrukci.

„Rekonstrukce prsu je v současné době neoddělitelnou součástí léčby rakoviny prsu. Pomáhá ženám navrátit se zpět do normálního života. Už samotná skutečnost, že existují takové možnosti, dodává mnohým pacientkám pocit naděje a jsou pak schopné vidět pomyslné světlo na konci tunelu a nakonec vystoupit z bludného kruhu karcinomu prsu. Rekonstrukce prsu, bez ohledu na důvody, pro které ji pacientky podstupují, žádným způsobem nenarušuje léčbu ani následné sledování.“