Cookie: Naše stránka využívá soubory cookie. Přečtěte si další informace o našich zásadách práce se soubory cookie. Rozumím

Darované peníze

Projekt Avon za zdravá prsa získává finanční prostředky díky prodeji charitativních produktů a triček na Avon pochod a finančním příspěvkům zákazníků Avonu, zaslaným jako dar při jejich on-line nákupu.

Charitativní výrobky prodávají Avon Lady a Gentleman bez nároku na provizi. Výtěžek z prodeje putuje na konto iniciativy Avon za zdravá prsa na projekty spojené s prevencí a bojem proti zákeřné rakovině prsu. Do této chvíle se Avonu podařilo vybrat 140 000 000 korun.

Z veřejné sbírky jsou podporovány organizace, které se v České republice věnují boji za zdravá prsa. Každý z těchto subjektů se v rámci tématu rakoviny prsu věnuje jiné činnosti, které se spojují v jeden cíl. Tím je celkové zlepšení situace v oblasti boje za zdravá prsa.

Projekty se zaměřují na prevenci, pomoc nemocným ženám, kontrolu kvality screeningu a vyhodnocování jeho dat na území ČR.

Odbornými partnery projektu Avon za zdravá prsa a podporovanými organizacemi jsou:

Projekty, které financujeme:

AVON linka za zdravá prsa 800 180 880
AVON ve spolupráci s neziskovou organizací Mamma HELP provozuje bezplatnou linku, na kterou se můžete anonymně obrátit a získat tak pomoc v nelehké situaci nebo bližší informace k onemocnění a prevenci. Na lince jsou k dispozici terapeuti a psychologové. Do 30.6.2020 je zřizovatelem linky Mamma HELP.

projekty Aliance žen s rakovinou prsu  (z 1/2020 od Eva Knappová -ředitelka Aliance)

Společnost AVON sponzoruje provoz Aliance žen s rakovinou prsu, která sdružuje více než 40 různých organizací a zastřešuje je jako celostátní obecně prospěšná společnost. Z veřejně sbírky jsou pak financovány preventivní a edukativní programy jako například  Ostře sledovaná prsa nebo níže uvedené. Více na www.breastcancer.cz.

  • Plaveme prsa

V rámci Breast Healt Day slavíme s Europa Donna 15. října jako Den boje za zdravá prsa. Již 10let se každoročně zúčastní 16 – 20 pacientských organizací a až pět nepacientských organizací, které se připojují. Tři organizace mají místo Plaveme prsa  náhradní program jako je Jablíčkový den nebo Den pro růžovou stužku. Celý den ve více jak 25 městech republiky vysvětlují pacientky veřejnosti důležitost prevence rakoviny prsy, provádějí edukaci samovyšetření na prsních fantomech, rozdávají jablka jako symbol zdravého života nebo rozdávají známou růžovou stužku.

  • Zdravá prsa pro neslyšící

Projekt Zdravá prsa pro neslyšící informuje komunitu neslyšících o problematice rakoviny prsu, velký důraz klade na vyzdvižení důležitosti prevence. Projekt komunikuje prostřednictvím českého znakového jazyka, který je pro neslyšící osoby jazykem mateřským. V rámci projektu jsou do českého znakového jazyka přeloženy různé texty o předcházení a léčbě nádorového onemocnění prsou či osobní příběhy pacientek. Nezbytnou součástí projektu jsou i edukace samovyšetřování v českém znakovém jazyce. V současné době vzniká slovník důležitých pojmů. Projekt Zdravá prsa pro neslyšící vzniká díky finanční podpoře společnosti AVON.Facebook: https://www.facebook.com/zdravaprsaproneslysici/
Instagram: https://www.instagram.com/zdrava_prsa_pro_neslysici/

  • Ženy ženám

Prostřednictvím prodeje růžových triček, které slouží jako vstupenka na každoroční AVON Pochod, získáváme prostředky na tento preventivní program. Cílem projektu je přivést do ordinací lékařů ženy mimo screeningový věk, tedy ty, které nemají preventivní vyšetření hrazeno z pojištění. Logisticky agendu spojenou s projektem zajišťovala v minulých letech  Aliance žen s rakovinou prsu a pacientská organizace Mamma HELP.V rámci tohoto projektu mohla každá žena formou originální poukázky uplatnit slevu ve výši 200 Kč na ultrasonografické či mamografické vyšetření v 62 akreditovaných mamodiagnostických pracovištích po celé republice. Standardně mají ženy nárok na bezplatné mamografické vyšetření jedenkrát za dva roky od dovršení 45 let. Vyšetření prsu ultrazvukem a mamografem si ženy mladší 45 mohou zaplatit jako samotlátkyně a právě na toto využít poukázku z projektu ŽENY ŽENÁM.

  • „Nejde jen o prsa…jde o život“

Dlouhodobý vzdělávací projekt na středních školách . Oficiálně  probíhá již od roku 2013, ale před tím již pacientské organizace edukovaly individuálně. Projekt si klade za cíl osvětlit posluchačům význam prevence pro zdraví každého z nás. Součástí seminářů je také seznámení s metodou samovyšetření na prsních fantomech a to jak po informativní, tak i praktické stránce. Do projektu je zapojeno více jak 20 pacientských organizací a např. v roce 2019/20 se zatím zúčastnilo 15 organizací, bylo provedeno 124 edukac pro 2407 osob. Členky pacientských organizací Aliance si jsou vědomy důležitosti  poskytování těchto  informací právě mládeži a tak prostřednictvím těchto seminářů ukazují mladým lidem, že díky zodpovědnému a aktivnímu přístupu ke svému zdraví  a díky pravidelným  kontrolám  mohou podstatným způsobem pomoci  včasnému odhalení choroby, zmírnit její  průběh a zkrátit čas a přispět tak velkou měrou až k  úplnému vyléčení.

  • Reach to Recovery International Conference 2019

19. ročník světové pacientské konference pořádala Aliance ve dnech 12. – 15. června 2019 v Clarion Congress Hotel Prague. Konferenci slavnostně zahájil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který ocenil práci Aliance pro české pacientky. Konference se zúčastnilo  kromě 80 českých pacientek přes 200 pacientek z 28 zemí světa (Albánie, Austrálie, Belgie, Brazílie, Hong Kong, Čína Indie, Německo, Řecko, Keňa, Kyrgystán, Libanon, Lucembursko, Malajsie, Mexiko Nizozemsko, Nový Zéland, Nigerie, Norsko, Polsko, Portugalsko, Jižní Afrika, Švédsko, Švýcarsko, Island, USA, Zimbabwe). Během čtyř dnů proběhlo 68 odborných přednášek na téma rakoviny prsu,z toho 17 příspěvků na plenárních zasedání a 51 příspěvků na paralelních sekcích.

 

Screeningový výzkum a projekty AMA (z 5/2020 od prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. – místopředseda AMA CZ)

  • Sběr dat o činnosti screeningu, datový audit, tvorba, aktualizace a vedení portálu www.mamo.cz

Jde o dar pro Masarykovu univerzitu v Brně, která spolu s UZIS sbírá data, validuje je a následně poskytuje prioritně výsledky screeningu včetně nejnovějších epidemiologických dat Asociaci mamodiagnostiků ČR (a jsou k dispozici pro AVON).  Výsledky jsou prezentovány na každoroční konferenci Datový audit mamografického screeningu v praxi na konci každého roku v Brně. Více na https://www.mamo.cz/cs/lekari/datovy-audit/.

Portál www.mamo.cz jako celek pak poskytuje aktuální informace pro lékaře a veřejnost, jsou zde např. edukační materiály, mapa screeningových center a jejich seznam s aktuálními objednacími dobami (měsíční aktualizace), kontakty pro objednání apod. V roce 2019 došlo k inovaci portálu včetně změny technologické platformy. Ročně částka na celý projekt do 250 tis. Kč.

  • Audit screeningových center v ČR

Zde se financuje část nákladů ( cca 150 ti. Kč) na roční kontroly všech screeningových center v ČR koordinátory, což významně přispívá k dodržení vysoké kvality diagnostiky a screeningu karcinomu prsu u nás. Výsledky auditu spolu s dalšími údaji o fungování center slouží pro udělení akreditace screeningových center.

  • Vzdělávání

AMA CZ přispívá na vybrané odborné akce zejména pro zdravotníky (na audiovizuální techniku, pronájem sálů) ročně až 150 tis. Kč. Odborníci AMA CZ se společností OR CZ vytvořili také Výukový portál pro hodnocení mamografických snímků, který slouží ke vzdělávání a testování lékařů v hodnocení mamografických snímků (zvyšování jejich odbornosti). Částka za vývoj se pohybuje okolo 800 tis. Kč a v dalších letech pak budou náklady na udržování a správu serveru a portálu do 70 tis. Kč ročně.